Upgrade naar de nieuwe Edge-browser of gebruik Chrome, Firefox of Safari om door te gaan. De ADI Global Distribution-site zal na 12 maart 2021 Internet Explorer niet meer ondersteunen. close button
Algemene leveringsvoorwaarden

ADI GLOBAL DISTRIBUTION IS EEN HANDELSNAAM VAN ADI-GARDINER THE NETHERLANDS BV. VOORWAARDEN

Behalve voor zover anders is overeengekomen, zijn de volgende voorwaarden zonder uitzondering van toepassing op alle verkopen door ADI-GARDINER aan enige persoon, onderneming of entiteit (de “Koper”).
 

1. ENIGE VOORWAARDEN De verkoop door ADI-GARDINER is uitdrukkelijk beperkt tot de voorwaarden hierin en de bepalingen aan de ommezijde. Eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden op de kooporder of een ander document of andere overeenkomst of overeenstemming van de Koper worden als belangrijke wijzigingen beschouwd en worden verworpen en binden ADI-GARDINER niet. De aanvaarding door ADI-GARDINER van de kooporder van de Koper is uitdrukkelijk op voorwaarde van instemming van de Koper met de voorwaarden hierin vervat, in hun totaliteit. De aanvaarding van de levering van ADI-GARDINER door de Koper vormt de aanvaarding door de Koper van deze voorwaarden, in hun totaliteit. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de door Koper eventueel gehanteerde voorwaarden.

 
2. PRIJSOPGAVE/PRIJZEN De prijsopgave van ADI-GARDINER is uitsluitend bindend indien de Koper een bestelling plaatst binnen de termijn gespecificeerd in de prijsopgave of, indien geen termijn wordt gespecificeerd, binnen 14 dagen. De Koper moet binnen 12 maanden na de datum van bestelling om verzending van de totale hoeveelheid goederen verzoeken, anders kunnen, zulks ter keuze van ADI-GARDINER, de standaardprijzen van ADI-GARDINER op het tijdstip van verzending van toepassing zijn op de hoeveelheden die feitelijk worden geleverd, zelfs indien al gefactureerd. Alle bewerkingen, ontwerpen, tekeningen en andere intellectuele eigendommen die op grond hiervan worden geproduceerd of geleverd, zijn eigendom van ADI-GARDINER. Indien de materiaalkosten van ADI-GARDINER op enig tijdstip met 5% of meer zijn gestegen, heeft ADI-GARDINER het recht de prijs van al de desbetreffende goederen dienovereenkomstig te verhogen terzake van bestaande en toekomstige prijsopgaven van ADI-GARDINER en/of kooporders van de Koper.
 
3. BETALING Tenzij aan de ommezijde anders wordt verklaard, moeten alle betalingen in Euro worden gedaan, en zijn deze verschuldigd op de bankrekening van ADI-GARDINER binnen 30 dagen na de factuurdatum. Over facturen die na hun vervaldatum onbetaald blijven, is het bedrag van de factuur onmiddellijk opeisbaar en zal de wettelijke handelsrente worden berekend die alsdan van toepassing is (of het maximumtarief dat door de wet wordt toegestaan). Alle kosten voor incasso van onbetaalde bedragen, inclusief advocaatkosten, zijn voor rekening van de Koper. Eventuele berekende betalingskorting dient over het netto factuur bedrag te worden berekend. ADI-GARDINER vraagt voor iedere klant een krediet limiet aan, indien geen limiet wordt toegewezen hanteren wij de betalingstermijn van Vooruitbetaling (Zodra het bedrag van de vooruitbetaling op onze bankrekening is bijgeschreven zullen wij zorgdragen voor de levering van de goederen)ADI-GARDINER behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling van de facturen, zonder voorafgaand de Koper in te lichten, de betalingsconditie te wijzigen naar Vooruitbetaling. Over facturen die na hun vervaldatum onbetaald blijven zal de wettelijke handelsrente worden berekend die als dan van toepassing is (of het maximum tarief dat door de wet wordt toegestaan). Alle kosten voor incasso van onbetaalde bedragen, inclusief advocaatkosten, zijn voor rekening van de Koper.
 
4. LEVERING Alle leveringsdata zijn ramingen en geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door ADI-GARDINER. De leveringsvoorwaarden voor goederen zijn AF FABRIEK (Incoterms 2000) de faciliteit van ADI-GARDINER, waarbij alle risico van verlies van of schade aan de goederen bij levering aan de transporteur op de Koper overgaat. Reclames wegens manco moeten binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan ADI-GARDINER worden gemeld, anders worden alle goederen geacht te zijn geleverd en aanvaard. In geval van verborgen gebreken moet Koper binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, of nadat hij het gebrek redelijkerwijze had kunnen ontdekken,schriftelijk mededeling hiervan aan ADI-GARDINER doen. De Koper is aansprakelijk voor vertragingen of extra kosten aan de zijde van ADI-GARDINER die het gevolg zijn van handelen of nalaten van de Koper. De goederen worden slechts eigendom van de Koper wanneer hij de volledige prijs voor de goederen heeft betaald (eigendomsvoorbehoud). ADI-GARDINER behoudt zich het recht voor om bij orders met een totale nettoprijs onder de € 250,- orderkosten door te berekenen aan de Koper.
 
5. BELASTINGEN Het bedrag van alle toepasselijke belastingen wordt opgeteld bij de prijs en is voor rekening van de Koper, tenzij de Koper ADI-GARDINER certificaten van vrijstelling heeft verstrekt die aanvaardbaar zijn voor de belastingheffende autoriteiten.
 
6. OVERm ADI-GARDINER is niet aansprakelijk voor een vertraging in de productie of levering van goederen indien deze het gevolg is van een overmachtsituatie, met inbegrip van, onder andere, tekortkomingen of het onvermogen materialen te verkrijgen of componenten, vertraging in of weigering van de toekenning van exportvergunningen of opschorting of herroeping daarvan of andere handelingen van een overheid die het vermogen van ADI-GARDINER tot nakoming beperken, brand, aardbeving, overstroming, noodweer, of andere natuurrampen, quarantaines, epidemieën, pandemieën of andere regionale medische crises, stakingen of uitsluitingen, rellen, onlusten, opstand, burgerlijke ongehoorzaamheid, gewapend conflict, terrorisme of oorlog (of dreiging daarvan) of een andere oorzaak van welke aard ook die redelijkerwijs buiten de macht van ADI-GARDINER valt. Indien de overmachtsituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben beide partijen het recht de kooporder van de Koper op te zeggen en moet de Koper ADI-GARDINER betalen voor de werkzaamheden verricht voorafgaand aan de opzegging en alle redelijke kosten die door ADI-GARDINER als gevolg van de opzegging worden gemaakt. Ingeval van vertragingen in levering of nakoming die het gevolg zijn van een overmachtsituatie aan de zijde van de Koper, dient de termijn voor levering of nakoming te worden verlengd met de duur van de feitelijke vertraging van ADI-GARDINER of als wederzijds overeengekomen. Indien ADI-GARDINER om andere dan de vorenstaande redenen niet of niet tijdig nakomt of goederen niet levert, is een optie tot annulering van de Kooporder van de Koper door middel van schriftelijke kennisgeving aan ADI-GARDINER het enige rechtsmiddel dat de Koper tegen ADI-GARDINER kan aanwenden.
 
7. ANNULERING Geen aankoopopdracht van Koper mag beëindigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADI-GARDINER. Goederen waarvan de verzending binnen 30 dagen staat gepland, kunnen niet op een andere datum worden verzonden. Goederen waarvan de verzending tussen 30 en 60 dagen staat gepland, kunnen op een andere datum worden verzonden met ADI-GARDINER´s voorafgaande schriftelijke toestemming en indien de nieuwe datum voor de verzending van de goederen ná de 60ste dag valt, kan de verzenddatum niet opnieuw worden veranderd. De Koper is evenwel aansprakelijk voor annuleringskosten, waaronder mogelijk (a) een aanpassing van de prijs op grond van de hoeveelheid geleverde goederen, (b) alle directe en indirecte, gemaakte en te maken kosten voor de beëindigde aankoopopdracht van de Koper, (c) de volledige kosten van alle unieke materialen vereist voor maatwerkgoederen en (d) een redelijke proportionele vergoeding voor kosten en voorziene winsten, in lijn met de maatstaven in de bedrijfstak. ADI-GARDINER kan een bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren wanneer de Koper deze voorwaarden schendt of ingeval van faillissement, insolvabiliteit, ontbinding of ondercuratelestelling van de Koper.
 
8. VRIJWARING bIJ INBREUK (a) ADI-GARDINER stemt ermee in (i) het verweer te voeren of een schikking te treffen in iedere tegen de Koper ingestelde vordering, procedure of geding, uitsluitend op basis van de aanspraak dat goederen die op grond hiervan uitsluitend door ADI-GARDINER zijn vervaardigd en geleverd direct inbreuk maken op een octrooi, auteursrecht of mask work, en (ii) de kosten en schadevergoeding te betalen die in laatste instantie aan een derde worden toegekend, mits: (A) ADI-GARDINER onmiddellijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van een dergelijke vordering, (B) ADI-GARDINER exclusieve zeggenschap krijgt over het verweer of de schikking, gebruikmakend van een door ADI-GARDINER gekozen raadsman en (C) de Koper ADIGARDINER alle beschikbare informatie en ondersteuning biedt.Omdat ADI-GARDINER exclusieve zeggenschap heeft over de oplossing van vorderingen wegensinbreuk is ADI-GARDINER in geen geval aansprakelijk voor eventuele advocaatkosten van de Koper. (b) ADI-GARDINER is niet verantwoordelijk voor een schikking of regeling van een dergelijke vordering van een derde die zonder toestemming van ADI-GARDINER totstand is gebracht. ADIGARDINER heeft geen verplichting en dit artikel 8 is niet van toepassing bij een vordering wegens inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van een derde (i) door goederen die niet in ADI-GARDINER’s catalogus staan of goederen die zijn ontwikkeld op basis van een aanwijzing, ontwerp, procedure of specificatie van de Koper, (ii) door de combinatie van goederen met andere elementen indien die inbreuk niet zou zijn voorgekomen zonder die combinatie, (iii) door goederen die zijn gewijzigd indien die inbreuk niet zou zijn voorgekomen door de ongewijzigde goederen, (iv) door goederen die niet voor hun gewone doel worden gebruikt, of (v) door software indien die software anders is dan de laatste versie van de software die door ADI-GARDINER is uitgegeven. De Koper stemt ermee in ADI-GARDINER te vrijwaren tegen alle vorderingen, gedingen en procedures van welke aard ook die voortvloeien uit de uitsluitingen gespecificeerd in dit artikel 8(b). (c) Op ieder tijdstip nadat een vordering is ingesteld of ADI-GARDINER meent dat een dergelijke vordering waarschijnlijk zal worden ingesteld of dat een bevoegde rechter een verbod zal uitspreken waartegen geen beroep open staat, kan ADI-GARDINER naar eigen goeddunken besluiten (i) te bewerkstelligen dat de Koper het recht krijgt de goederen te blijven gebruiken, (ii) de goederen vervangen of wijzigen, of (iii) retournering van de goederen aanvaarden en de koopprijs, minus 20% afschrijving per jaar vanaf de verzenddatum, terugbetalen. Het vorenstaande vormt ADI-GARDINER’s volledige aansprakelijkheid en het enige rechtsmiddel van de Koper bij een feitelijke of vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Dit artikel 8 is in plaats van en vervangt iedere andere expliciete, impliciete of wettelijke garantie tegen een dergelijke inbreuk.
 
9. SOFTWARE Op software genoemd aan de ommezijde of geïnstalleerd in een aan de ommezijde genoemde zaak zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij de software vergezeld gaat van een software-licentieovereenkomst. Software wordt hierbij in licentie gegeven en niet verkocht. Op voorwaarde dat de Koper deze voorwaarden naleeft, verleent ADI-GARDINER een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve gebruikslicentie op de objectcode van de software, uitsluitend ten behoeve van de interne doeleinden van de Koper. De licentie is beperkt tot de goederen en/of de locatie (s) gespecificeerd op de kooporder van de Koper waarvoor dit document dient als prijsopgave of bevestiging. Een ander gebruik is niet toegestaan. ADIGARDINER behoudt voor zichzelf (of indien van toepassing haar leveranciers) alle eigendomsrechten op de op grond hiervan geleverde software, die altijd vertrouwelijke en beschermde gegevens bevat, met inbegrip van doch niet beperkt tot alle octrooirechten, auteursrechten, handelsmerken en bedrijfsgeheimen. Het is de Koper niet toegestaan te trachten de software te verkopen, over te dragen, in sublicentie te geven, terug te compileren, te demonteren of te herdistribueren, behalve voorzover dit uitdrukkelijk wordt toegestaan. Evenmin is het de Koper toegestaan de software te kopieëren, openbaar te maken, te distribueren of te vertonen of op andere wijze voor anderen beschikbaar te stellen (behalve voorzover ADI-GARDINER dit schriftelijk heeft toegestaan) of onbevoegd gebruik van de software toe te staan. Indien de software wordt geleverd met een zaak genoemd aan de ommezijde, mag de Koper zijn softwarelicentie uitsluitend aan een derde overdragen in combinatie met de verkoop door de Koper van de zaak waarop de software is geïnstalleerd. ADI-GARDINER heeft het recht deze licentie automatisch te beëindigen zonder voorafgaand bericht en zonder compensatie verschuldigd te zijn indien de Koper deze voorwaarden niet naleeft.
 
10. GARANTIE Het volgende komt in de plaats van alle andere expliciete of impliciete garanties en voorwaarden (anders dan dat ADI-GARDINER beschikkingsbevoegd is over de te leveren goederen en dat de goederen onbezwaard zijn), inclusief die van bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. Behalve voorzover hierin uitdrukkelijk anders wordt bepaald, garandeert ADI-GARDINER dat de door haar vervaardigde goederen in alle materiële opzichten vrij zijn van materiaal- en constructiefouten en conform de toepasselijke specificaties en/ of tekeningen. ADI-GARDINER kan zonder kennisgeving aan de Koper veranderingen in de goederen aanbrengen die niet van invloed zijn op vorm, conformiteit of functie. De garantie van ADI-GARDINER gaat in op de verzenddatum en heeft de duur gespecificeerd aan de ommezijde of, indien geen duur is gespecificeerd, 15 maanden. Goederen die niet voldoen en, transport vooraf betaald, worden geretourneerd aan ADI-GARDINER, worden gerepareerd of vervangen, zulks ter keuze van ADI-GARDINER, en tegen laagste kosten teruggestuurd, transport vooraf betaald. Geretourneerde goederen worden niet aanvaard zonder een vóór verzending aan ADI-GARDINER verkregen goedkeuringsnummer. Goederen met slijtage of gebruiksschade worden niet als gebrekkig beschouwd vanwege die slijtage of gebruiksschade. Er is geen garantie van toepassing indien, naar het uitsluitend oordeel van ADI-GARDINER, het gebrek of de schade veroorzaakt is door of gerelateerd is aan installatie, de combinatie met andere onderdelen en/of producten of wijziging of reparatie van de goederen anders dan door ADI-GARDINER of het gevolg is van handelen, nalaten, misbruik of verwaarlozing door de Koper. Gerepareerde of vervangende goederen worden voor de resterende garantieperiode of gedurende 90 dagen na verzending gegarandeerd, waarbij de langste periode van toepassing is. Experimentele goederen of niet-uitgegeven of beta software zijn prototypische preproductie artikelen die alle tests voorafgaand aan uitgifte nog moeten doorlopen; deze goederen worden verkocht IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN, ZONDER GARANTIE. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper ervoor zorg te dragen dat de goederen geschikt zijn voor de toepassing waarin zij worden gebruikt. Software genoemd aan de ommezijde en/of gebruikt in goederen genoemd aan de ommezijde en gegarandeerd door ADI-GARDINER wordt geleverd op een medium dat bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en constructiefouten zolang de hardware en/of het systeem onder garantie is. Tijdens deze periode zal ADI-GARDINER ieder medium dat zij gebrekkig bevindt kosteloos vervangen. Voor wat betreft de kwaliteit of prestatie van software of data, zij worden geleverd IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN, ZONDER GARANTIE. Wanneer hardware en/of een systeem door ADI-GARDINER wordt geïnstalleerd, wordt het installatiewerk gedurende dezelfde periode gegarandeerd als (eventueel) van toepassing is op de geïnstalleerde artikelen. Tijdens deze gelijktijdig lopende periode zal ADI-GARDINER alle werk dat zij gebrekkig acht kosteloos herstellen. Deze garanties zijn uitsluitend ten behoeve van de Koper en zijn niet overdraagbaar. Bij het terugnemen van courante goederen behoudt ADI-GARDINER zich het recht voor restockingskosten door te berekenen ter hoogte van 20% van de op dat moment geldige netto verkoopprijs.
 
11. BEPERKING AANSPRAKELIJKhEID (a) ADI-GARDINER is in geen geval aansprakelijk voor (i) indirecte, bijkomende of gevolgschade; (ii) schade die voortvloeit uit bedrijfsonderbreking; (iii) winstderving; (iv) inkomstenderving; (v) verlies van gebruik van eigendom of kapitaal; (vi) gemiste besparingen; of (vii) verlies van gegevens. ADI-GARDINER is niet aansprakelijk voor verlies ofschade wanneer die aansprakelijkheid voortvloeit als gevolg van haar kennis (feitelijk of anders) van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of een dergelijke schade. (b) ADI-GARDINER’s aansprakelijkheid terzake van een kooporder of anderszins op grond van deze Voorwaarden overschrijdt in geen geval de contractueel overeengekomen prijs van de specifieke goederen die aanleiding geven tot de vordering. (c) Deze uitsluitingen en beperkingen aan schadevergoedingen zijn van toepassing ongeacht de wijze waarop het verlies of de schade is veroorzaakt en tegen iedere aansprakelijkheidstheorie, gebaseerd op overeenkomst, tort (onrechtmatige daad), vrijwaring of op andere basis. (d) Geen der partijen streeft naar uitsluiting of beperking van haar verantwoordelijkheid voor: (i) overlijden of letsel als gevolg van nalatigheid; (ii) bedrog; (iii) niet beschikkingsbevoegd zijn over zaken; of (iv) een kwestie terzake waarvan beperking van aansprakelijkheid niet wordt toegestaan door de wet.
 
12. AANBEVELINGEN Door ADI-GARDINER gegeven aanbevelingen of ondersteuning betreffende gebruik, ontwerp, toepassing of werking van de goederen mogen niet worden uitgelegd als expliciete of impliciete toezeggingen of garanties van enigerlei aard en dergelijke informatie wordt door de Koper aanvaard voor eigen risico van de Koper en zonder dat daardoor enige verplichting of aansprakelijkheid voor ADI-GARDINER ontstaat. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Koper vast te stellen of de Goederen geschikt zijn voor gebruik in de toepassing(en) van de Koper. Het niet geven van aanbevelingen of ondersteuning door ADI-GARDINER doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor ADI-GARDINER.
 
13. WETTEN a) De Koper moet zich houden aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en verordeningen van de bevoegde autoriteiten in een land, met inbegrip van doch niet beperkt tot de wetten van de landen die de invoer of uitvoer van de goederen verstrekt door ADI-GARDINER reguleren, en moet alle invoer- en uitvoervergunningen verkrijgen die noodzakelijk zijn in verband met de daaropvolgende invoer, uitvoer, wederuitvoer of overdracht of het daaropvolgende gebruik van alle goederen, technologie en software gekocht, in licentie gekregen of ontvangen van ADI-GARDINER. Tenzij wederzijds schriftelijk anders wordt overeengekomen, stemt de Koper ermee in dat hij de goederen niet zal gebruiken in verband met een activiteit die atoomsplitsing of atoomfusie, gebruik of behandeling van nucleair materiaal of nucleaire, chemische of biologische wapens met zich meebrengt. b) Goederen en diensten op grond hiervan door ADI-GARDINER geleverd zullen worden geproduceerd en geleverd met inachtneming van alle toepasselijke wetten en voorschriften in het land waar de goederen geproduceerd en geleverd worden. De Koper bevestigt dat hij ervoor zorg zal dragen dat alle goederen behoorlijk worden geïnstalleerd en gebruikt,en de Koper vrijwaart ADI-GARDINER terzake van alle kosten, vorderingen, gedingen en aansprakelijkheden die voortvloeien uit de regels of wetten die van toepassing zijn in het land waar de goederen geïnstalleerd en gebruikt worden of alle kosten, vorderingen, gedingen en aansprakelijkheden die anderszins voortvloeien uit de levering door de Koper of het gebruik door anderen van de goederen.
 
14. UITSLUITING VERREKENING Het is de Koper niet toegestaan een gefactureerd bedrag te verrekenen met een bedrag dat ADI-GARDINER aan de Koper of zijn gelieerde ondernemingen verschuldigd is of wordt.
 
15. WEEE a) Niet in de prijzen begrepen zijn de kosten voor het recyclen van goederen die worden gedekt door de EuropeseWEEE Richtlijn 2002/96/EG en zodanige andere kosten als bij de opgegeven prijzen komen. b) Tenzij daarvoor op grond van bovenstaand artikel 15 a kosten in rekening zijn gebracht, zijn, indien de bepalingen van deWEEE Richtlijn 2002/96/EG als geïmplementeerd in plaatselijke wetgeving op goederen van toepassing zijn, de financiering en organisatie van de verwerking van elektrisch en elektronisch afval de verantwoordelijkheid van de Koper, die deze verantwoordelijkheid hierbij aanvaardt, en de Koper vrijwaart ADI-GARDINER terzake van al dergelijke aansprakelijkheden. De Koper moet zich bij inzameling, verwerking en recycling van de goederen houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften en deze verplichting doorgeven aan de eindgebruiker van de goederen. Niet-nakoming van deze verplichtingen door de Koper kan leiden tot strafrechtelijke sancties in overeenstemming met de plaatselijke wetten en voorschriften.
 
16. TOEPASSELIJK RECHT De overeenkomst tussen ADI-GARDINER en Koper en deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980, of een opvolgend verdrag, is niet van toepassing op deze Voorwaarden. De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen gerelateerd aan deze Voorwaarden maar ADI-GARDINER heeft het recht het geschil aan de volgens de competentieregels bevoegde rechter voor te leggen.
 
17. VRIJWARING De Koper dient ADI-GARDINER te vrijwaren tegen alle kosten en schade, inclusief advocaatkosten, door ADI-GARDINER gemaakt als gevolg van de feitelijke of dreigende schending van deze Voorwaarden door de Koper.
 
18. OVERIGE bEPALINGEN De partijen wisselen tijdens de uitvoering of vervulling van een kooporder mogelijk vertrouwelijke informatie uit. Alle vertrouwelijke informatie blijft eigendom van de partij die haar openbaar heeft gemaakt en moet door de ontvangende partij geheim worden gehouden gedurende een periode van 10 jaar na de datum van openbaarmaking. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing op informatie die: (a) publiek bekend is op het tijdstip van openbaarmaking of publiek bekend wordt anders dan door toedoen van de ontvanger, (b) aan de ontvanger bekend is op het tijdstip van openbaarmaking, anders dan door een onrechtmatige daad van de ontvanger, (c) door de ontvanger ontvangen wordt van een derde zonder beperkingen vergelijkbaar met die in dit artikel, of (d) zelfstandig door de ontvanger is ontwikkeld. Elke partij blijft eigenaar van haar vertrouwelijke informatie, met inbegrip van doch niet beperkt tot alle octrooirechten, auteursrechten, handelsmerken en bedrijfsgeheimen. Een ontvanger van vertrouwelijke informatie mag die vertrouwelijke informatie niet openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de openbaar makende partij, met dien verstande dat ADI-GARDINER vertrouwelijke informatie bekend mag maken aan haar gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, adviseurs, agenten en aannemers. Deze Voorwaarden (inclusief de vermeld aan de ommezijde) vormen de volledige overeenkomst tussen ADI-GARDINER en de Koper, derogeren aan alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten en overeenstemmingen, en kunnen uitsluitend worden gewijzigd met wederzijdse schriftelijke instemming. Het is de Koper niet toegestaan zijn rechten of plichten op grond hiervan te cederen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van ADIGARDINER. ADI-GARDINER mag haar verplichtingen op grond hiervan uitbesteden zonder de instemming van de Koper. Geen toezegging, garantie, handelwijze of handelsgebruik bindt ADI-GARDINER indien niet hierin vervat of uitdrukkelijk vermeld. Hoofdjes en opschriften dienen uitsluitend de toegankelijkheid van de tekst en hebben geen invloed op betekenis of interpretatie van deze Voorwaarden. Het op enig tijdstip gedurende enige tijd niet afdwingen van bepalingen hiervan door ADI-GARDINER mag niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand met betrekking tot die bepaling of het recht van ADI-GARDINER elke en iedere bepaling daarna af te dwingen. Ingeval van enige bepaling hierin wordt vastgesteld dat deze onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen niet aangetast en wordt in plaats van die bepaling een zo gelijk mogelijke bepaling hieraan toegevoegd die wettig, geldig en afdwingbaar is. Bepalingen hierin die naar hun aard van kracht blijven na opzegging, annulering of voltooiing van de opdracht van de Koper na aanvaarding door ADI-GARDINER, blijven van kracht na die opzegging, annulering of voltooiing. Alle stenografische fouten en schrijffouten kunnen worden gecorrigeerd. Deze Voorwaarden kennen geen voordeel toe aan derden.
 
19. TAAL De Engelstalige versie van deze Voorwaarden prevaleert ingeval van strijd met vertalingen die gemakshalve zijn verstrekt
 
20. ONTWERP EN INHOUD Er kunnen geen rechten ontleend worden aan gepubliceerde afbeeldingen, artikelnummers, prijzen en teksten. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt ADI-GARDINER geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden noch voor de gevolgen hiervan.
close button